മരുന്നു കവറുകളില്‍ സ്റ്റാപ്ലര്‍ പിന്‍ ഉപയോഗിക്കരുത്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഔഷധ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആശുപത്രി ഫാര്‍മസികളിലും നിന്ന് മരുന്നുകള്‍ കവറുകളിലാക്കി നല്‍കുമ്പോള്‍ സ്റ്റാപ്ലര്‍ പിന്നുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഡ്രഗ്

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഔഷധ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആശുപത്രി ഫാര്‍മസികളിലും നിന്ന് മരുന്നുകള്‍ കവറുകളിലാക്കി നല്‍കുമ്പോള്‍ സ്റ്റാപ്ലര്‍ പിന്നുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഡ്രഗ് കണ്‍ട്രോളര്‍. സ്റ്റാപ്ലര്‍ പിന്നുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടമുണ്ടാക്കുവാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന പൊതുജനതാല്‍പര്യാര്‍ത്ഥമാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെന്ന് സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്സ് കണ്‍ട്രോളറാണ് അറിയിച്ചു.

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •