ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകള്‍ നിരോധിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ഡ്രഗ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും, എറണാകുളം റീജിയണല്‍ ഡ്രഗ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും പരിശോധനയില്‍ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെണ്‍ത്തിയ

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

തിരുവനന്തപുരം ഡ്രഗ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും, എറണാകുളം റീജിയണല്‍ ഡ്രഗ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും പരിശോധനയില്‍ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെണ്‍ത്തിയ താഴെപ്പറയുന്ന ബാച്ച് മരുന്നുകളുടെ വില്‍പ്പനയും വിതരണവും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചതായി ഡ്രഗ്സ് കണ്‍ട്രോള്‍ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഈ ബാച്ചുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കൈവശമുളളവര്‍ അവയെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തവര്‍ക്ക് തിരികെ അയച്ച് പൂര്‍ണ വിശദാംശങ്ങള്‍ അതത് ജില്ലയിലെ ഡ്രഗ്സ് കണ്‍ട്രോള്‍ ഓഫീസിലേക്ക് അറിയിക്കണം. മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉത്പാദകര്‍, ബാച്ച് നം, കാലാവധി എന്നിവ ക്രമത്തില്‍:

Calamine Lotion IP: M/s. Medismith Pharma Lab, No. 20A, Ist Phase, KIADA, Mysore Road, Bangalore, 298, October 2020, VERTISTOP-16: M/s. Middle Mist Pharmaceuticals Pvt. Ltd., 1/230, Leelavathy Nagar, Kundrathur u Main Road, Chikkarayapuram, Chennai-69, MHVT901, February 2021, ESLOP Plus (Escitalopram and Clonazepam Tab): M/s. Medzone Pharmaceuticals Pvt.Ltd., No.6, PIPDIC Main Road, Puduchery-605 107, HECT1901, April 2021, Dressi Pad (Surgical Dressing): M/s. K.S.Surgical Pvt. Ltd., Village Begmabad Budhana, Unchi Sadak, Modi Nagar, Dist. Ghaziabad, KSCD-29, December 2021, ATOSTA-10 (Atorvastatin Tablets IP): M/s. Swiss Gamier Life Sciences, 21, 23 Industrial Area, UNA, Himachal Pradesh- 174315, 03TAT 117, July 2020, Ciprofloxacin Eye/Ear Drops: M/s. Axa Parenterals Ltd, Plot No. 936, 937, 939, Kishanpur, Roorkee, Uttarakhand, BD 9120, March 2021, Rolled Bandage CUT Sch F(ll): M/s. Vishnu Enterprises 13C 1/1, Oorani Mettu Street, Ayyanapuram, Chatrapathi, Rajapalayam-626 102., 72, January 2022, Rolled Bandage CUT Sch F(ll): M/s. Vishnu Enterprises 13C 1/1, Oorani Mettu Street, Ayyanapuram, Chatrapathi, Rajapalayam-626 102., 68, January 2022, Paracetamol Tablets IP 500mg: Kerala State Drugs and Pharmaceuticals Ltd, Alappuzha, D88716, June 2021, Trifluoperazine Tablets IP (Relicalm-5): Reliance Formulation Pvt. Ltd.712-A, G.I.D.C, Estate, Phase-1, Vatva, Ahmedabad- 382445, 9965, January 2022, Pushyanugachurnam: Arya Vaidya Sala Kottakkal, Factory, Kanjikkode-678 621, 520556,

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •