പരപ്പനങ്ങാടിയില്‍ ഭൂമാഫിയ നികത്തിയ വയല്‍ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പൂര്‍വ്വ സ്ഥിതിയിലാക്കി

പരപ്പനങ്ങാടിയില്‍ ഭൂമാഫിയ നികത്തിയ വയല്‍ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പൂര്‍വ്വ സ്ഥിതിയിലാക്കി

Related Articles