ഹരിനാരായണന് കോഴിക്കോടിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി

ഹരിനാരാണന്റെ മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് ടൗണ്‍ഹാളില്‍ പൊതുദര്‍ശനത്തിന് എത്തിച്ചപ്പോള്‍

 ഹരിനാരായണന്റെ മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് ടൗണ്‍ഹാളില്‍ പൊതുദര്‍ശനത്തിന് എത്തിച്ചപ്പോള്‍