തൊഴില്‍ അവസരം; അമൃത് മിഷനില്‍ നിയമനം

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ അമൃത് മിഷനില്‍ വിവിധ തസ്തികകളില്‍ നിയമനം നടത്തുന്നു.

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ അമൃത് മിഷനില്‍ വിവിധ തസ്തികകളില്‍ നിയമനം നടത്തുന്നു. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് www.amrutkerala.org

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •