ഉപയോഗിക്കാത്ത അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഉള്ളവര്‍ കരുതിയിരിക്കുക…പണിതരാന്‍ ഒരുങ്ങി ബാങ്കുകള്‍

പലര്‍ക്കും ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണമാണ്. പലരുടെയും പല അക്കൗണ്ടുകളും ഉപയോഗിക്കാറുപോലുമുണ്ടാകില്ല. എന്നാല്‍ ഇത്തരം

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

പലര്‍ക്കും ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണമാണ്. പലരുടെയും പല അക്കൗണ്ടുകളും ഉപയോഗിക്കാറുപോലുമുണ്ടാകില്ല. എന്നാല്‍ ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകാര്‍  തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •