ടെലി മെഡിസിൻ  സംവിധാനം ഇ സഞ്ജീവനിക്ക് വൻ സ്വീകാര്യത

Telemedicine system e Sanjeevani is very popula

Share news
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

കോവിഡ്  പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒ.പി ചികിത്സക്കായുള്ള ആശുപത്രി സന്ദർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ  പകരം ഏർപ്പെടുത്തിയ സർക്കാർ ടെലിമെഡിസിൻ സംവിധാനമായ ഇ സഞ്ജീവനിക്ക് വൻ സ്വീകാര്യത. ദിവസേനെ നാനൂറിലധികം ഒപികളാണ് ഇ സഞ്ജീവനി വഴി നടക്കുന്നത്.  ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏകദേശം ആറ് മിനിറ്റും 52 സെക്കന്റുമാണ് എടുക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇ സഞ്ജീവനി സേവനങ്ങൾക്കായുള്ള ശരാശരി കാലതാമസം 5 മിനിട്ടും 11 സെക്കന്റും മാത്രമാണ്. പതിവായുള്ള ജനറൽ ഒപി സേവനങ്ങൾക്കു പുറമേ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സേവനങ്ങളും കൗൺസിലിംഗ് സേവനങ്ങളും നിലവിൽ ഇ സഞ്ജീവനിയിൽ ലഭിക്കും. ഇ സഞ്ജീവനി സേവനങ്ങൾ സൗജന്യമാണ്.
തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡയബെറ്റിക്സ് , കോഴിക്കോട് ഇംഹാൻസ് , തിരുവനന്തപുരം ആർസിസി , കൊച്ചിൻ കാൻസർ സെൻറർ,  തലശ്ശേരി മലബാർ കാൻസർ സെൻറർ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും  ഒപി സേവനങ്ങൾ ഇ സഞ്ജീവനിലൂടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലെ സർക്കാർ മേഖലയിലെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡോക്ടർമാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒപികളും ഇ സഞ്്ജീവനിയിലൂടെ തുടങ്ങി. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഏർളി ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്ററും അതോടൊപ്പം ജില്ലകളിലെ അഡോളസന്റ് ക്ലിനിക്കിലെ കൗൺസിലർമാരും ചേർന്നാണ് കൗൺസിലിങ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത്.
ഇ സഞ്ജീവനി സേവനങ്ങൾ ഫീൽഡ് തല ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ വോളന്റിയർമാർ എന്നിവരിലൂടെ എത്തുന്നതിനുള്ള  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി.  ഭവനസന്ദർശനവേളകളിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇ സഞ്ജീവനി സേവനങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും എങ്ങനെ ലഭ്യമാകുമെന്നും അതോടൊപ്പം അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും. ഇപ്പോൾ ഇസഞ്ജീവനിയുടെ ടെലിമെഡിസിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കുറിച്ച്     നൽകുന്ന മരുന്നുകൾ, നിർദ്ദേശമടങ്ങുന്ന ഇ സഞ്ജീവനി കുറിപ്പടിയോടൊപ്പം, തൊട്ടടുത്ത സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ചാൽ മരുന്നുകൾ സൗജന്യമായി കിട്ടും. പരിശോധനകൾ സംബന്ധിച്ച ഇസഞ്ജീവനി കുറിപ്പടി ലഭിച്ചാൽ ആശുപത്രിയിൽ ലഭ്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്താം.  ഇ സഞ്ജീവനി കുറിപ്പടികൾക്ക് 24 മണിക്കൂർ സാധുത ലഭിക്കും.

Share news
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •