താനൂര്‍ ദേവധാര്‍ മേല്‍പ്പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനചടങ്ങിന്റെ വിവിധ ദൃശ്യങ്ങള്‍

ചിത്രങ്ങള്‍ ഷയിന്‍ താനൂര്‍

Tanur 13 copy

Tanur devadhar overbridge copy

Tanur 33

Tanur 1 copy

Tanur 7 copy

Tanur 16 copy

Related Articles