ചിത്രകാരന്‍ അശോകന്‍ ആദിപുരയിടത്തിന്റെ സാരി മ്യൂറല്‍ പെയിന്റിംഗ് പരിചയപ്പെടാം

Sari mural painting by painter Ashokan Adipurayidath
ചിത്രകാരന്‍ അശോകന്‍ ആദിപുരയിടത്തിന്റെ സാരി മ്യൂറല്‍ പെയിന്റിംഗ് പരിചയപ്പെടാം

Share news
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

വീഡിയോ സ്‌റ്റോറി

 

Share news
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •