ഇന്ത്യയില്‍ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്രമായി സംസാരിക്കാവുന്ന സത്യസന്ധമായി സ്വയം ആവിഷ്‌കരിക്കാവുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രദേശം കേരളമാണെന്ന് കവി കെ സച്ചിദാനന്ദന്‍.

വീഡിയോ

Related Articles