സ്വര്‍ണ വില ഉയരുന്നു

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ദ്ധനവ്. നാലു ദിവസമായി സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് ഇന്ന് സ്വര്‍ണ വിലിയില്‍ വര്‍ദ്ധനവ്

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ദ്ധനവ്. നാലു ദിവസമായി സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് ഇന്ന് സ്വര്‍ണ വിലിയില്‍ വര്‍ദ്ധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •