സിനിമാ-പ്രണായാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് നടന്‍ ദീപക് പറമ്പോല്‍

മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായ യുവതാരം ദീപക് പറമ്പല്‍ തന്റെ സിനിമാ അനുഭവങ്ങളും ജീവിതവും മലബാറിന്യൂസ് വായനക്കാരോട് പങ്കുവെക്കുന്നു

Share news
 • 26
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 26
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായ യുവതാരം  ദീപക് പറമ്പല്‍ തന്റെ സിനിമാ-പ്രണായാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് മലബാറിന്യൂസ് വായനക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നു

Share news
 • 26
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 26
 •  
 •  
 •  
 •  
 •