എസ്എന്‍എംഎച്ച്എസ്സ്എസ്സില്‍ എല്ലാവിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയവര്‍

a+പരപ്പനങ്ങാടി :2014 എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷയില്‍ എസ്എന്‍എംഎച്ച്എസ്സ് എസ്സില്‍ നിന്നും എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍.