നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തില്‍ എന്തുകൊണ്ട് സ്വര്‍ണ്ണം ഉണ്ടാകണം? അഞ്ചുകാരണങ്ങള്‍

ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഏത് തരം നിക്ഷേപങ്ങളാണ് കൂടുതല്‍ സുരക്ഷിതമെന്നത് എപ്പോഴും ഉയര്‍ന്നുവരുന്ന ചോദ്യമാണ്.

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഏത് തരം നിക്ഷേപങ്ങളാണ് കൂടുതല്‍ സുരക്ഷിതമെന്നത് എപ്പോഴും ഉയര്‍ന്നുവരുന്ന ചോദ്യമാണ്. നിക്ഷേപത്തിനൊരുങ്ങുന്ന ഏതൊരാള്‍ക്കും സധൈര്യം നിക്ഷേപിക്കാവുന്ന മേഖലയാണ് സ്വര്‍ണം എന്നു പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍.

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •