റേഷന്‍ കട ഞായാറാഴ്ച പ്രവര്‍ത്തിക്കും

The ration shop will be open on Sundays

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

മലപ്പുറം: റേഷന്‍ കടകള്‍ക്ക് ഞായറാഴ്ച പ്രവൃത്തി ദിവസമായതിനാല്‍ ജില്ലയിലെ എല്ലാ റേഷന്‍ കടകളും ഓഗസ്റ്റ് 16ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് ജില്ലാസപ്ലൈ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

 

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •