പരപ്പനങ്ങാടി സബ്ജില്ല ശാസ്ത്രമേള ഹൈസ്‌കൂള്‍വിഭാഗം ഒന്നാം സ്ഥാനം

sub jilla

പരപ്പനങ്ങാടി സബ്ജില്ല ശാസ്ത്രമേള ഹൈസ്‌കൂള്‍വിഭാഗം ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ പരപ്പനങ്ങാടി സൂപ്പിക്കുട്ടി നഹ ഹയര്‍സെക്കഡറി സ്‌കൂള്‍