പരപ്പനങ്ങാടി കടപ്പുറത്ത് അപകടത്തില്‍ പെട്ട വള്ളത്തില്‍ നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനഉപകരണങ്ങള്‍ പുറത്തെടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍

പരപ്പനങ്ങാടി കടപ്പുറത്ത് അപകടത്തില്‍ പെട്ട വള്ളത്തില്‍ നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനഉപകരണങ്ങള്‍ പുറത്തെടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍