ആരോഗ്യം

മസ്തിഷ്‌കമരണം : അവയവമാറ്റത്തിന് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

തിരു: മസ്തിഷ്‌കമരണം സംഭവിക്കുന്ന ആളുടെ അവയവങ്ങള്‍ മാറ്റം ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ചുളള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി. മസ്തിഷ്‌ക മരണ സംഭവി...

Read More
ആരോഗ്യം

വില്‍ക്കാനുണ്ട്’ ആരോഗ്യം’!!

Dr.സേതുനാഥ്.ടി ഓണവും വിഷുവും പോലെ വര്‍ഷാവര്‍ഷം വിരുന്നെത്തുന്ന എലിപ്പനിയേയും, ചിക്കന്‍ ഗുനിയയേയുമെല്ലാം വരവേല്‍ക്കാന്‍ നമ്മള്‍ മലയാളികള്‍ ശീലിച്ചി...

Read More
ആരോഗ്യം

വില്‍ക്കാനുണ്ട്’ ആരോഗ്യം’!!

Dr.സേതുനാഥ്.ടി ഓണവും വിഷുവും പോലെ വര്‍ഷാവര്‍ഷം വിരുന്നെത്തുന്ന എലിപ്പനിയേയും, ചിക്കന്‍ ഗുനിയയേയുമെല്ലാം വരവേല്‍ക്കാന്‍ നമ്മള്‍ മലയാളികള്‍ ശീലിച്ചി...

Read More