പകര്‍ച്ചപ്പനി പ്രതിരോധം : താത്കാലിക ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ മാനദണ്ഡപ്രകാരം വേതനം നല്‍കും

പകര്‍ച്ചപ്പനി പ്രതിരോധ നിയന്ത്രണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയില്‍ വരുന്ന പ്രാഥമിക/സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ താത്കാലികമായി നിയമിക്കുന്ന ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും പാരാമെഡിക്കല്‍ സ്റ്റാഫിനും സര്‍ക്കാര്‍ മാനദണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള വേതനം തനത് പ്ലാന്‍ഫണ്ടില്‍ നിന്നും നല്‍കുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവായി.