ഇനി എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും വൈഫൈ

എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും വൈഫൈ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നു. 2019 ഓടെ നടപ്പിലാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ ടെലികോം മന്ത്രാലയം

കുടുതല്‍ അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു..