കിഴക്കേവീട്ടിൽ രാമചന്ദ്രൻ (51) നിര്യാതനായി

Story dated:Tuesday May 30th, 2017,11 16:am

താനൂർ: പുത്തൻതെരു കിഴക്കേവീട്ടിൽ രാമചന്ദ്രൻ (51)
നിര്യാതനായി.
ഭാര്യ: ഗീത
മക്കൾ: ആതിര, ജയസൂര്യ