സ്‌കൈപ്പ് ലൈറ്റ് ആപ്പിലൂടെ ഗ്രൂപ്പ് വീഡിയോ കോളിങ്ങ്

സ്‌കൈപ്പ് ലൈറ്റ് ആപ്പില്‍ ഇനി ഗ്രൂപ്പ് വീഡിയോ കോളും വരുന്നു. സ്‌കൈപ്പ് ലൈറ്റ് ആപ്പിലൂടെ എങ്ങിനെ

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു..