പ്രവാസികളുകളുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഖത്തറി റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ പെര്‍മിഷന്‍ ലഭിക്കാന്‍ 90 ദിവസത്തിനകം അപേക്ഷിക്കണം

ദോഹ: രാജ്യത്ത് റസിഡന്‍സ് പെര്‍മിറ്റുള്ള(ആര്‍പി) പ്രാവാസികളായ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് രാജ്യത്തിന് പുറത്തുവെച്ച് കുട്ടി ജനിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ആറുമാസത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ ഖത്തില്‍ കൊണ്ടുവരണം. ഇങ്ങനെ പ്രവേശിച്ച ശേഷം കുട്ടിക്ക് ആര്‍പിക്കായി 90 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.