വെള്ളപ്പൊക്കം

5

 

 

 

 

 

 

 

പെരുവെള്ളം വന്നിടവഴി മുട്ടി -യുടമ്പടി തെറ്റിച്ചെന്നുടെ -യയല്‍പക്കത്തെ തന്തയെമുക്കി

തള്ളയെമുക്കി
പ്രായം തികയാനൊരു
പെണ്ണിനെമുക്കി
കൊലയുടെ പാട്ടുംപാടി
യുയര്‍ന്നി – ട്ടെന്ത്
ഇപ്പോഴുമെന്നുടെ മുട്ടിനു താഴെ ?