പേറ്റിഎം ഇനി മലയാളത്തിലും ഉപയോഗിക്കാം

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഷോപ്പിങ് ആപ്പായ പേറ്റിഎം ഇപ്പോള്‍ 10 പ്രാദേശികളില്‍കൂടി ഉപയോഗിക്കാം. ഇതില്‍ മലയാള ഭാഷകൂടി ഉള്‍പ്പട്ടത് മലയാളികള്‍ക്ക് ഏറെ ഉകാരപ്രദമായിരിക്കും.ഇതെകുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു….