എസ്.എസ്.എല്‍.സിക്ക്നൂറു ശതമാന൦ വിജയം

parappanangadiസി.ബി. എസ് ഇ.സിലബസില്‍ എസ്.എസ്.എല്‍.സിക്ക്നൂറു ശതമാന൦ വിജയം നേടിയ പരപ്പനങ്ങാടി ഇ൦ഗ്ലീസ് മീഡിയം സ്കൂള്‍