പരപ്പനങ്ങാടി നഗരത്തിലെ കയ്യേറ്റങ്ങള്‍ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സര്‍വ്വേ നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു

പരപ്പനങ്ങാടി നഗരത്തിലെ കയ്യേറ്റങ്ങള്‍ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സര്‍വ്വേ നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു

Related Articles