ആധാര്‍ പാന്‍ കാര്‍ഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കല്‍ തിയതി നീട്ടിയേക്കും

പാന്‍ കാര്‍ഡ് ആധാര്‍ കാര്‍ഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയയ്യതി ഡിസംബര്‍ 31 ആയിരുന്നു. എന്നാല്‍  തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു