ആല്‍മര ചുവടുകളിലേക്കൊരു യാത്ര പോകാം

പ്രകൃതിയെ സ്‌നേഹിക്കാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാകില്ല. അതുപോലെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്താല്‍ നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര നടത്താനും എല്ലാവര്‍ക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. എന്നാല്‍ ആല്‍മരങ്ങളുടെ അപൂര്‍വ്വ സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു