പ്ലസ്‌ടു പരിക്ഷയില്‍ മുഴുവന്‍ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ്‌ നേടിയവര്‍

പ്ലസ്‌ടു പരിക്ഷയില്‍ മുഴുവന്‍ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ്‌ നേടിയവര്‍

എല്ലാവരും SNMHSS പരപ്പനങ്ങാടി
എല്ലാവരും SNMHSS പരപ്പനങ്ങാടി
 അജിലാല്‍.പി(PKMHSSഎടരിക്കോട്‌)

അജിലാല്‍.പി(PKMHSSഎടരിക്കോട്‌)