മൂത്രത്തില്‍ കല്ല് തുടക്കത്തില്‍ തിരിച്ചറിയാം

മൂത്രത്തില്‍ കല്ല് ഇന്ന് ഒരു സാധാരണ രോഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പലകാരണങ്ങള്‍ക്കൊണ്ട് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകാം. എന്നാല്‍ മൂത്രത്തില്‍ കല്ലിനെ തുടക്കത്തില്‍  തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു