തൈറോയ്ഡുള്ളവര്‍ക്ക് സ്വയം ചില നിയന്ത്രണ മാര്‍ഗങ്ങള്‍

ഇന്ന് പലരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു രോഗമായി തൈറോയിഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ തൈറോയിഡ് പ്രശ്‌നത്തെ സ്വയം ചില മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെ തനിയെ നിയന്ത്രിക്കാം  തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു