വലിയ മത്സ്യം കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനീകരമോ?

മത്സ്യമില്ലാതെ മലയാളിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചിന്തിക്കാന്‍ പറ്റാതായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ മത്സ്യം കഴിക്കുന്നതും ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ മത്സ്യങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് അപകടമാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പത്തെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു…