ഉപ്പുറ്റി വിണ്ടു കീറുന്നത് മാറ്റാന്‍ ചില നാടന്‍ പ്രയോഗങ്ങള്‍

കാലു വിണ്ടു കീറുന്നത് പലരെയും അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മഞ്ഞുകാലത്താണ് ഈ പ്രശ്‌നം രൂക്ഷമാകുന്നത്. കാലു വിണ്ടുകീറുന്നത് പൂര്‍ണമായും ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ചില നാടന്‍ പ്രയോഗങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു