ബസ് നിരക്ക് വര്‍ധന നാളെ മുതല്‍

തിരുവനന്തപുരം: നാളെ മുതല്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ച ബസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തില്‍. മിനിമം ചാര്‍ജ്ജ് നാളെ മുതല്‍ എട്ട് രൂപയാക്കി വര്‍ധിപ്പിക്കും. ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചറിന്റെ മിനിമം ചാര്‍ജ് പത്തില്‍ നിന്നും 11 രൂപയായി വര്‍ധിക്കും.

അതെസമയം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും മിനിമം നിരക്കില്‍ മാറ്റമില്ല.