സുരക്ഷിതവും വികസിതവുമായ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം;പ്രധാനമന്ത്രി;തത്സമയം