ലീഡിംങ്‌ നില

Untitled-1 copyഎല്‍ഡിഎഫ്‌ : 80 യുഡിഎഫ്‌:46, എന്‍ഡിഎ:3 മറ്റുള്ളവര്‍:8

മലപ്പുറം
യുഡിഎഫ്‌ :11 എല്‍ഡിഎഫ്‌ :5