ലീഡിംങ്‌ നില

Story dated:Thursday May 19th, 2016,09 19:am

Untitled-1 copyഎല്‍ഡിഎഫ്‌ : 80 യുഡിഎഫ്‌:46, എന്‍ഡിഎ:3 മറ്റുള്ളവര്‍:8

മലപ്പുറം
യുഡിഎഫ്‌ :11 എല്‍ഡിഎഫ്‌ :5