ലീഡിംങ്‌ നില

Untitled-1 copyഎല്‍ഡിഎഫ്‌ : 90 യുഡിഎഫ്‌:48 , എന്‍ഡിഎ:2

മലപ്പുറം
യുഡിഎഫ്‌ :12 എല്‍ഡിഎഫ്‌ :4