ലീഡിംങ്‌ നില

Untitled-1 copyഎല്‍ഡിഎഫ്‌ : 87 യുഡിഎഫ്‌:50, എന്‍ഡിഎ:2

മലപ്പുറം
യുഡിഎഫ്‌ :11 എല്‍ഡിഎഫ്‌ :5