പോളിംഗ്‌ ശതമാനം

  മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ പോളിംഗ്‌ ശതമാനം

6:00 PM

എല്‍.എ.സി. 8 എ.എം 9 എ.എം. 10 എ.എം. 11 എ.എം. 12 എ.എം. 1 പി.എം. 2പി.എം. 3പി.എം. 4പി.എം. 5പി.എം. 6പി.എം. 7പി.എം.
33 കൊണ്ടോട്ടി 4% 14.63% 24.83% 45.12% 61.83% 70.68%
34 ഏറനാട്‌ 4.5% 9% 28% 50.5% 64% 74.8% 80.9
35.നിലമ്പൂര്‍ 4% 14.40% 28.15% 46.42% 61.33% 73.10% 76.7
36.വണ്ടൂര്‍ 4% 15% 27.50% 45% 56.3% 69.18% 75.6
37.മഞ്ചേരി 3.5% 6.7% 29.80% 48.30% 58% 68% 73.12
38.പെരിന്തല്‍മണ്ണ 4% 11.56% 24.82% 36.06% 46.81% 64.95% 77.28
39.മങ്കട 4% 16% 22.34% 51% 59% 73% 77.03
40.മലപ്പുറം 4.2% 14.42% 25.84% 40.71% 55.94% 63.63% 72.88
41.വേങ്ങര 4% 13% 31% 43% 55% 64% 70.59
42.വള്ളിക്കുന്ന്‌ 4% 12.25% 28.76% 43.1% 53.3% 69.89% 74.52
43.തിരൂരങ്ങാടി 4.2% 8.05% 28.87% 42.27% 51.7% 59.83% 73.86
44.താനൂര്‍ 4% 11.33% 26.22% 43.38% 57.71% 71.86%
45.തിരൂര്‍ 4.5% 13% 18% 37% 55% 70.24% 76.12
46.കോട്ടക്കല്‍ 4.5% 14% 26% 43.20% 54.85% 69.56% 74.59
47.തവനൂര്‍ 4% 9.26% 32.30% 41.63% 54.76% 69.64% 76.45
48.പൊന്നാനി 4% 10.6% 26.66% 40.72% 55.91% 69.48% 74.08
total 4% 25.21% 43.59% 56.34% 68.86%

എല്‍.എ.സി. 8 എ.എം 9 എ.എം. 10 എ.എം. 11 എ.എം. 12 എ.എം. 1 പി.എം. 2പി.എം. 3പി.എം. 4പി.എം. 5പി.എം. 6പി.എം. 7പി.എം.
33 കൊണ്ടോട്ടി 70.68%
34 ഏറനാട്‌ 74.8%
35.നിലമ്പൂര്‍ 73.10%
36.വണ്ടൂര്‍ 69.18%
37.മഞ്ചേരി 68%
38.പെരിന്തല്‍മണ്ണ 64.95%
39.മങ്കട 73%
40.മലപ്പുറം 63.63%
41.വേങ്ങര 64%
42.വള്ളിക്കുന്ന്‌ 69.89%
43.തിരൂരങ്ങാടി 59.83%
44.താനൂര്‍ 71.86%
45.തിരൂര്‍ 70.24%
46.കോട്ടക്കല്‍ 69.56%
47.തവനൂര്‍ 69.64%
48.പൊന്നാനി 69.48%
total 68.86%

 

2:00 PM
33 കൊണ്ടോട്ടി 45.12%
34 ഏറനാട്‌ 50.5%
35.നിലമ്പൂര്‍ 46.42%
36.വണ്ടൂര്‍ 45%
37.മഞ്ചേരി 48.30%
38.പെരിന്തല്‍മണ്ണ 36.06%
39.മങ്കട 51%
40.മലപ്പുറം 40.71%
41.വേങ്ങര 43%
42.വള്ളിക്കുന്ന്‌ 43.1%
43.തിരൂരങ്ങാടി 42.27%
44.താനൂര്‍ 43.38%
45.തിരൂര്‍ 37%
46.കോട്ടക്കല്‍ 43.20%
47.തവനൂര്‍ 41.63%
48.പൊന്നാനി 40.72%
total 43.59%

 

12 PM

എല്‍.എ.സി. 8 എ.എം 9 എ.എം. 10 എ.എം. 11 എ.എം. 12 എ.എം. 1പി.എം. 2പി.എം. 3പി.എം. 4പി.എം. 5പി.എം. 6പി.എം. 7പി.എം.
33 കൊണ്ടോട്ടി 14.63% 24.83%
34 ഏറനാട്‌ 9% 28%
35.നിലമ്പൂര്‍ 14.40% 28.15%
36.വണ്ടൂര്‍ 15% 27.50%
37.മഞ്ചേരി 6.70% 29.80%
38.പെരിന്തല്‍മണ്ണ 11.56% 24.82%
39.മങ്കട 16% 22.34%
40.മലപ്പുറം 14.42% 25.85%
41.വേങ്ങര 13% 31%
42.വള്ളിക്കുന്ന്‌ 12.25% 28.76%
43.തിരൂരങ്ങാടി 8.05% 28.87%
44.താനൂര്‍ 11.33% 26.22%
45.തിരൂര്‍ 13% 18%
46.കോട്ടക്കല്‍ 14% 26%
47.തവനൂര്‍ 9.26% 32.30%
48.പൊന്നാനി 10.60% 26.66%
total 10.85% 25.21%

 

9 A.M

എല്‍.എ.സി. 8എ.എം. 9 എ.എം. 10 എ.എം. 11 എ.എം. 12 എ.എം. 1പി.എം. 2പി.എം. 3പി.എം. 4പി.എം. 5പി.എം. 6പി.എം. 7പി.എം.
33 കൊണ്ടോട്ടി 4%
34 ഏറനാട്‌ 4.5%
35.നിലമ്പൂര്‍ 4%
36.വണ്ടൂര്‍ 4%
37.മഞ്ചേരി 3.5%
38.പെരിന്തല്‍മണ്ണ 4%
39.മങ്കട 4%
40.മലപ്പുറം 4.2%
41.വേങ്ങര 4%
42.വള്ളിക്കുന്ന്‌ 4%
43.തിരൂരങ്ങാടി 4.2%
44.താനൂര്‍ 4%
45.തിരൂര്‍ 4.5%
46.കോട്ടക്കല്‍ 4.5%
47.തവനൂര്‍ 4%
48.പൊന്നാനി 4%
total 4% 8.5%

  കേരളം 50.6%

കാസര്‍ഗോഡ്- 50.7%

കണ്ണൂര്‍ -52.9%

കോഴിക്കോട്-51.6%

മലപ്പുറം-46.7%

വയനാട്-50.9%

പാലക്കാട്-51.2%

ഇടുക്കി-46.7%

തൃശൂര്‍-52.2%

എറണാകുളം-47.1%

കോട്ടയം-50.1%

ആലപ്പുഴ-51.3%

പത്തനംതിട്ട-48.1%

കൊല്ലം-49.8%

തിരുവനന്തപുരം-46.5%

  കേരളം-32.12%

കാസര്‍ഗോഡ്- 26%

കണ്ണൂര്‍ -27.3%

കോഴിക്കോട്-27.5%

മലപ്പുറം-26.8%

വയനാട്-24.9%

പാലക്കാട്-26.2%

ഇടുക്കി-20.1%

തൃശൂര്‍-27.1%

എറണാകുളം-23.8%

കോട്ടയം-24.8%

ആലപ്പുഴ-25.1%

പത്തനംതിട്ട-23.7%

കൊല്ലം-25.4%

തിരുവനന്തപുരം-19.7%