പണം വീണുകിട്ടി

തിരൂരങ്ങാടി: ചെമ്മാട് പരപ്പനങ്ങാടി റോഡരികില്‍ നിന്നും പണം വീണുകിട്ടി. ഉടമസ്ഥര്‍ തെളിവുസഹിതം ചെമ്മാട് നിഹ്മ സില്‍ക്ക് പാര്‍ക്കുമായി ബന്ധപ്പെടുക- ഫോണ്‍ 9349793032