തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ 2015: വോട്ടെണ്ണല്‍ പൂര്‍ത്തിയായി

election 1 copyജില്ലയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക്‌ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണല്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. 15 ബ്ലോക്ക്‌തല കേന്ദ്രങ്ങള്‍, 12 നഗരസഭാ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലായി രാവിലെ എട്ടിനാണ്‌ വോട്ടെണ്ണല്‍ തുടങ്ങിയത്‌. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റുകള്‍ കലക്‌ടറേറ്റ്‌ സമ്മേളന ഹാളിലാണ്‌ എണ്ണിയത്‌.
94 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ 1778 വാര്‍ഡുകള്‍, 12 നഗരസഭകളിലെ 479 വാര്‍ഡുകള്‍, 15 ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തുകളിലെ 223 ഡിവിഷനുകള്‍, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ 32 ഡിവിഷനുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കായി ആകെ 2512 ജനപ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌, നഗരസഭ, ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ കക്ഷിനില ചുവടെ:

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ കക്ഷിനില
ആകെ ഡിവിഷന്‍- 32
യു.ഡി.എഫ്‌.- 27
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 5

നഗരസഭകളിലെ കക്ഷിനില
കൊണ്ടോട്ടി
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 40
യു.ഡി.എഫ്‌.- 20
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 3
ബി.ജെ.പി.- 0
മറ്റുള്ളവര്‍- 17

കോട്ടക്കല്‍
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 32
യു.ഡി.എഫ്‌.- 20
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 2
ബി.ജെ.പി.- 2
മറ്റുള്ളവര്‍- 8

മലപ്പുറം
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 40
യു.ഡി.എഫ്‌.- 24
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 12
ബി.ജെ.പി.- 0
മറ്റുള്ളവര്‍- 4

മഞ്ചേരി
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 50
യു.ഡി.എഫ്‌.- 34
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 11
ബി.ജെ.പി.- 1
മറ്റുള്ളവര്‍- 4

നിലമ്പൂര്‍
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 33
യു.ഡി.എഫ്‌.- 21
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 4
ബി.ജെ.പി.- 0
മറ്റുള്ളവര്‍- 8

പരപ്പനങ്ങാടി
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 45
യു.ഡി.എഫ്‌.- 20
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 3
ബി.ജെ.പി.- 4
മറ്റുള്ളവര്‍- 18

പെരിന്തല്‍മണ്ണ
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 34
യു.ഡി.എഫ്‌.- 12
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 21
ബി.ജെ.പി.- 0
മറ്റുള്ളവര്‍- 1

പൊന്നാനി
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 51
യു.ഡി.എഫ്‌.- 16
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 29
ബി.ജെ.പി.- 3
മറ്റുള്ളവര്‍- 3

താനൂര്‍
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 44
യു.ഡി.എഫ്‌.- 28
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 0
ബി.ജെ.പി.- 8
മറ്റുള്ളവര്‍- 8

തിരൂര്‍
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 38
യു.ഡി.എഫ്‌.- 18
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 19
ബി.ജെ.പി.- 1
മറ്റുള്ളവര്‍- 0

തിരൂരങ്ങാടി
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 39
യു.ഡി.എഫ്‌.- 30
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 5
ബി.ജെ.പി.- 0
മറ്റുള്ളവര്‍- 4

വളാഞ്ചേരി
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 33
യു.ഡി.എഫ്‌.- 21
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 11
ബി.ജെ.പി.- 0
മറ്റുള്ളവര്‍- 1

ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ കക്ഷിനില
അരീക്കോട്‌
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 16
യു.ഡി.എഫ്‌.- 14
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 2
ബി.ജെ.പി.- 0
മറ്റുള്ളവര്‍- 0

കാളികാവ്‌
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 14
യു.ഡി.എഫ്‌.- 12
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 2
ബി.ജെ.പി.- 0
മറ്റുള്ളവര്‍- 0

കൊണ്ടോട്ടി
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 17
യു.ഡി.എഫ്‌.- 15
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 2
ബി.ജെ.പി.- 0
മറ്റുള്ളവര്‍- 0

കുറ്റിപ്പുറം
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 16
യു.ഡി.എഫ്‌.- 14
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 1
ബി.ജെ.പി.- 0
മറ്റുള്ളവര്‍- 1

മലപ്പുറം
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 15
യു.ഡി.എഫ്‌.- 15
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 0
ബി.ജെ.പി.- 0
മറ്റുള്ളവര്‍- 0

മങ്കട
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 13
യു.ഡി.എഫ്‌.- 12
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 1
ബി.ജെ.പി.- 0
മറ്റുള്ളവര്‍- 0
നിലമ്പൂര്‍
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 13
യു.ഡി.എഫ്‌.- 9
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 4
ബി.ജെ.പി.- 0
മറ്റുള്ളവര്‍- 0

പെരിന്തല്‍മണ്ണ
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 17
യു.ഡി.എഫ്‌.- 10
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 5
ബി.ജെ.പി.- 0
മറ്റുള്ളവര്‍- 2

പെരുമ്പടപ്പ്‌
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 13
യു.ഡി.എഫ്‌.- 4
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 9
ബി.ജെ.പി.- 0
മറ്റുള്ളവര്‍- 0

പൊന്നാനി
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 13
യു.ഡി.എഫ്‌.- 4
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 9
ബി.ജെ.പി.- 0
മറ്റുള്ളവര്‍- 0

താനൂര്‍
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 16
യു.ഡി.എഫ്‌.- 11
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 4
ബി.ജെ.പി.- 0
മറ്റുള്ളവര്‍- 1

തിരൂര്‍
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 15
യു.ഡി.എഫ്‌.- 8
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 7
ബി.ജെ.പി.- 0
മറ്റുള്ളവര്‍- 0

തിരൂരങ്ങാടി
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 15
യു.ഡി.എഫ്‌.- 11
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 4
ബി.ജെ.പി.- 0
മറ്റുള്ളവര്‍- 0

വേങ്ങര
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 15
യു.ഡി.എഫ്‌.- 15
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 0
ബി.ജെ.പി.- 0
മറ്റുള്ളവര്‍- 0

വണ്ടൂര്‍
ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 15
യു.ഡി.എഫ്‌.- 10
എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 5
ബി.ജെ.പി.- 0
മറ്റുള്ളവര്‍- 0

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ കക്ഷിനില
അബ്‌ദുറഹ്മാന്‍ നഗര്‍: ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 21, യു.ഡി.എഫ്‌.- 14, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 0, ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍- 7
ആലങ്കോട്‌- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 19, യു.ഡി.എഫ്‌.- 8, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.- 7, ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍- 0
ആലിപറമ്പ-: ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 21, യു.ഡി.എഫ്‌.-10, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-6 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍- 5
അമരമ്പലം- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 19, യു.ഡി.എഫ്‌.-10, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-5 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-4
ആനക്കയം- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 23, യു.ഡി.എഫ്‌.-17, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-5 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-1
അങ്ങാടിപ്പുറം- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 23, യു.ഡി.എഫ്‌.-6, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-8 , ബി.ജെ.പി.- 1, മറ്റുള്ളവര്‍-8
അരീക്കോട്‌- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 18, യു.ഡി.എഫ്‌.-10, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-8 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-0
ആതവനാട്‌- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 22, യു.ഡി.എഫ്‌.-2, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-1 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-1
ചാലിയാര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 14, യു.ഡി.എഫ്‌.-7, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-7 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-0
ചീക്കോട്‌- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 18, യു.ഡി.എഫ്‌.-14, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-2 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-2
ചേലേമ്പ്ര-ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 18, യു.ഡി.എഫ്‌.-6, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-4 , ബി.ജെ.പി.- 2, മറ്റുള്ളവര്‍-6
ചെറിയമുണ്ടം -ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 18, യു.ഡി.എഫ്‌.-11, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-2 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-5
ചെറുകാവ്‌- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 19, യു.ഡി.എഫ്‌.-10, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-6 , ബി.ജെ.പി.- 1, മറ്റുള്ളവര്‍-2
ചോക്കാട്‌- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 18, യു.ഡി.എഫ്‌.-11, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-5 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-2
ചുങ്കത്തറ- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 20, യു.ഡി.എഫ്‌.-11, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-8 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-1
എടക്കര- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 16, യു.ഡി.എഫ്‌.-10, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-5 , ബി.ജെ.പി.- 1, മറ്റുള്ളവര്‍-0
എടപ്പറ്റ- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 15, യു.ഡി.എഫ്‌.-10, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-5 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-0
എടപ്പാള്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 19, യു.ഡി.എഫ്‌.-6, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-12 , ബി.ജെ.പി.- 1, മറ്റുള്ളവര്‍-0
എടരിക്കോട്‌ -ആകെ വാര്‍ഡ്‌-16, യു.ഡി.എഫ്‌.-12, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-2 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-2
എടവണ്ണ- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 22, യു.ഡി.എഫ്‌.-15, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-4 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-3
എടയൂര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 19, യു.ഡി.എഫ്‌.-8, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-8 , ബി.ജെ.പി.- 1, മറ്റുള്ളവര്‍-2
ഏലംകുളം -ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 16, യു.ഡി.എഫ്‌.-5, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-9 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-2
ഇരുമ്പിളിയം -ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 17, യു.ഡി.എഫ്‌.-10, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-5 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-2
കാലടി- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 16 യു.ഡി.എഫ്‌.-7, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-9 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-0
കാളികാവ്‌- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 19, യു.ഡി.എഫ്‌.-10, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-4 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-5
കല്‍പകഞ്ചേരി -ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 19, യു.ഡി.എഫ്‌.-11, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-6 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-2
കണ്ണമംഗലം -ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 20, യു.ഡി.എഫ്‌.-10, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-0 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-10
കരുളായി -ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 15, യു.ഡി.എഫ്‌.-6, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-9 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-0
കരുവാരകുണ്ട ്‌-ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 21, യു.ഡി.എഫ്‌.-15, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-4 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-2
കാവനൂര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 19, യു.ഡി.എഫ്‌.-9, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-9, ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-1
കീഴാറ്റൂര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 19, യു.ഡി.എഫ്‌.-11, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-7 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-1
കീഴുപറമ്പ്‌- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 14, യു.ഡി.എഫ്‌.-8, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-5 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-1
കോഡൂര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 19, യു.ഡി.എഫ്‌.-12, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-3 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-4
കൂട്ടിലങ്ങാടി- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 19, യു.ഡി.എഫ്‌.-8, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-4 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-7
കുറുവ- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 22, യു.ഡി.എഫ്‌.-12, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-4 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-6
കുറ്റിപ്പുറം- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 23, യു.ഡി.എഫ്‌.-14, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-8 , ബി.ജെ.പി.- 1, മറ്റുള്ളവര്‍-0
കുഴിമണ്ണ- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 18, യു.ഡി.എഫ്‌.-9, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-9 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-0
മക്കരപറമ്പ- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 13, യു.ഡി.എഫ്‌.-5, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-1 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-7
മമ്പാട്‌ -ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 19, യു.ഡി.എഫ്‌.-10, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-7 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-2
മംഗലം- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 20, യു.ഡി.എഫ്‌.-11, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-8 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-1
മങ്കട- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 18, യു.ഡി.എഫ്‌.-7, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-4 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-7
മാറാക്കര- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 20, യു.ഡി.എഫ്‌.-8, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-0 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-12
മാറഞ്ചേരി- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 19, യു.ഡി.എഫ്‌.-8, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-8 , ബി.ജെ.പി.- 2, മറ്റുള്ളവര്‍-1
മേലാറ്റൂര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 16, യു.ഡി.എഫ്‌.-8, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-8 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-0
മൂന്നിയൂര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 23, യു.ഡി.എഫ്‌.-17, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-3 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-3
മൂര്‍ക്കനാട്‌- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 19, യു.ഡി.എഫ്‌.-5, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-13 , ബി.ജെ.പി.- 1, മറ്റുള്ളവര്‍-0
മൂത്തേടം -ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 15, യു.ഡി.എഫ്‌.-7, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-8 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-0
മുറയൂര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 18, യു.ഡി.എഫ്‌.-16, എല്‍.ഡി.എഫ്‌,0 ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-2
മുതുവല്ലൂര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 15, യു.ഡി.എഫ്‌.-11, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-4 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-0
നന്നമ്പ്ര- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 21, യു.ഡി.എഫ്‌.-15, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-0 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-6
നന്നംമുക്ക്‌- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 17, യു.ഡി.എഫ്‌.-5, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-11 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-1
നിറമരുതൂര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 17, യു.ഡി.എഫ്‌.-6, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-11, ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-0
ഊരകം- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 17, യു.ഡി.എഫ്‌.-12, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-1 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-4
ഒതുക്കുങ്ങല്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 20, യു.ഡി.എഫ്‌.-15, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-0 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-5
ഒഴൂര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 18, യു.ഡി.എഫ്‌.-6, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-7 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-2
പള്ളിക്കല്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 22, യു.ഡി.എഫ്‌.-11, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-8 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-3
പാണ്ടിക്കാട്‌- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 23, യു.ഡി.എഫ്‌.-12, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-10, ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-1
പറപ്പൂര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 19, യു.ഡി.എഫ്‌.-6, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-0 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-12
പെരുമണ്ണക്ലാരി- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 16, യു.ഡി.എഫ്‌.-13, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-2 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-1
പെരുമ്പടപ്പ്‌- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 18, യു.ഡി.എഫ്‌.-11, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-7 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-0
പെരുവള്ളൂര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 19, യു.ഡി.എഫ്‌.-11, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-8 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-0
പൊന്‍മള- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 18, യു.ഡി.എഫ്‌.-10, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-2 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-6
പൊന്‍മുണ്ടം -ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 16, യു.ഡി.എഫ്‌.-11, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-0 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-5
പൂക്കോട്ടൂര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 19, യു.ഡി.എഫ്‌.-15, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-4 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-0
പോരൂര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 17, യു.ഡി.എഫ്‌.-6, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-7 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-4
പോത്തുകല്ല്‌- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 17, യു.ഡി.എഫ്‌.-9, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-7 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-1
പുലാമന്തോള്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 20, യു.ഡി.എഫ്‌.-6, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-9 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-5
പുളിക്കല്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 21, യു.ഡി.എഫ്‌.-16, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-4 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-1
പുല്‍പ്പറ്റ- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 21, യു.ഡി.എഫ്‌.-12, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-6 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-3
പുറത്തൂര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 19, യു.ഡി.എഫ്‌.-6, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-11 , ബി.ജെ.പി.- 1, മറ്റുള്ളവര്‍-1
പുഴക്കാട്ടിരി- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 17, യു.ഡി.എഫ്‌.-7, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-9 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-1
തലക്കാട്‌- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 19, യു.ഡി.എഫ്‌.-5, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-13 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-1
താനാളൂര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 23, യു.ഡി.എഫ്‌.-11, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-12 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-0
തവനൂര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 19, യു.ഡി.എഫ്‌.-9, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-9 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-1
താഴക്കോട്‌- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 21, യു.ഡി.എഫ്‌.-15, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-5 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-1
തേഞ്ഞിപ്പലം- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 17, യു.ഡി.എഫ്‌.-9, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-8 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-0
തെന്നല- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 17, യു.ഡി.എഫ്‌.-10, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-0, ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-7
തിരുന്നാവായ- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 23, യു.ഡി.എഫ്‌.-14, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-6 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-3
തിരുവാലി- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 16, യു.ഡി.എഫ്‌.-2, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-12 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-2
തൃക്കലങ്ങോട്‌- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 23, യു.ഡി.എഫ്‌.-8, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-6 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-3
തൃപ്രങ്ങോട്‌- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 21, യു.ഡി.എഫ്‌.-6, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-13 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-2
തുവ്വൂര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 17, യു.ഡി.എഫ്‌.-5, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-12 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-0
ഊര്‍ങ്ങാട്ടിരി- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 21, യു.ഡി.എഫ്‌.-7, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-11 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-3
വളവന്നൂര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 19, യു.ഡി.എഫ്‌.-8, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-10 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-1
വള്ളിക്കുന്ന്‌ -ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 23, യു.ഡി.എഫ്‌.-7, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-12 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-0
വാഴക്കാട്‌- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 19, യു.ഡി.എഫ്‌.-7, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-1 , ബി.ജെ.പി.- 1, മറ്റുള്ളവര്‍-10
വാഴയൂര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 17, യു.ഡി.എഫ്‌.-5, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-10 , ബി.ജെ.പി.- 1, മറ്റുള്ളവര്‍-1
വെളിയങ്കോട്‌- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 18, യു.ഡി.എഫ്‌.-10, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-8 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-0
വേങ്ങര- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 23, യു.ഡി.എഫ്‌.-16, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-0 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-7
വെട്ടത്തൂര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 16, യു.ഡി.എഫ്‌.-7, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-8 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുവര്‍-1
വെട്ടം- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 20, യു.ഡി.എഫ്‌.-13, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-7 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-0
വണ്ടൂര്‍- ആകെ വാര്‍ഡ്‌- 23, യു.ഡി.എഫ്‌.-14, എല്‍.ഡി.എഫ്‌.-8 , ബി.ജെ.പി.- 0, മറ്റുള്ളവര്‍-1.

Related Articles