കൊച്ചി മെട്രോ റെയില്‍സ്‌റ്റേഷനുകളുടെ സ്ഥലപരിശോധന ആരംഭിച്ചു.

കൊച്ചി: കൊച്ചി മെട്രോ റെയില്‍വേസ്‌റ്റേഷനുകളുടെ സ്ഥലപരിശോധന ആരംഭിച്ചു. ആലുവയില്‍ നിന്നും പേട്ട വരെയുള്ള 25 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യത്തില്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള 23 റെയില്‍വേസ്‌റ്റേഷനുകള്‍ക്കുള്ള സ്ഥലപരിശോധനയാണ് കൊച്ചി മെട്രോ റെയില്‍ എംഡി. ടോം ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.