ആരോഗ്യകേരളം ;വേങ്ങര മോഡല്‍

ആരോഗ്യകേരളം …..വേങ്ങര ഒന്നാം വാര്‍ഡിലെ ഒരുദൃശ്യം