അങ്കണവാടികളില്‍ സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിങ് നടത്തും കെ.കെ ശൈലജ ടീച്ചര്‍

അങ്കണവാടികളുടെ സേവനങ്ങളെകുറിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളിലും പൊതുജനങ്ങളിലും അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സുതാര്യതയും ജനപങ്കാളിത്തവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ അങ്കണവാടികളിലും സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റ് നടത്തുവാന്‍ ഭരണാനുമതി നല്‍കിയതായി ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ ടീച്ചര്‍ അറിയിച്ചു.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രാദേശിക ഇടപെടലിലൂടെ അങ്കണവാടികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലെ സുതാര്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുക,സമൂഹത്തിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ അങ്കണവാടികള്‍ നല്‍കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ സംസ്ഥാനത്തെ 33115 അങ്കണവാടികളിലും സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനാണ് ഭരണാനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.
ഗര്‍ഭിണികള്‍,മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാര്‍,കൗമാര പ്രായക്കാരായ പെണ്‍കുട്ടികള്‍,6 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളടക്കമുള്ളവരുടെ സമഗ്രമായ വളര്‍ച്ചയും വികാസവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അങ്കണവാടികള്‍.ഇവിടങ്ങളില്‍ സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റ് ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതോടുകൂടി ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കും ജനങ്ങള്‍ക്കും പുതിയൊരനുഭവം നല്‍കുവാന്‍ കഴിയണമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
അംഗണവാടികളിലെ സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനായി വകുപ്പുതല ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുകയും അവരെ ഉപയോഗിച്ച് വാര്‍ഡ്തല സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റ് ടീം രൂപീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും.ഇതിലേക്കായുള്ള സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റ് ടീം രൂപീകരിക്കുവാനുമുള്ള ഭരണാനുമതി നല്‍കിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ ചെയര്‍പേഴ്‌സണായും കുടുംബശ്രീ എ.ഡി.എസ് ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ കണ്‍വീനറായും അങ്കണവാടിതല മോണിറ്ററിംഗ് ആന്റ് സപ്പോര്‍ട്ട് കമ്മിറ്റി അംഗം,കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ള ഒരു പെണ്‍കുട്ടി,അങ്കണവാടിയിലെത്തുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മ, ആശ വര്‍ക്കര്‍,െ്രെടബല്‍ പ്രമോട്ടര്‍(ഏര്യയില്‍ മാത്രം),റിട്ടയേര്‍ഡ് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരന്‍,എന്നിവര്‍ അംഗങ്ങളായ ഓഡിറ്റ് ടീം രൂപീകരിക്കുവാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്